Regulamin Sklepu Internetowego
www.alumweld.pl

§1 Definicje

 1. Sprzedawca – Chemi Hex M. Piskorz P. Włodarczyk S. C., ul. Pachońskiego 16/4, 31-223 Kraków, NIP 676-256-85-70, regon 383810191.
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.alumweld.pl przez Sprzedawcę.
 3. Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 5. Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

§2 Informacje ogólne

 1. Sklep Internetowy AlumWeld, działający pod adresem www.alumweld.pl, prowadzony jest przez firmę:
  Chemi Hex M. Piskorz P. Włodarczyk S. C.
  ul. Pachońskiego 16/4
  31-223 Kraków
  NIP 676-256-85-70 Regon 383810191
  telefon: 502 83 83 43
  adres poczty elektronicznej: sklep@chemihex.pl
 2. Kupujący może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą powyższych danych.
 3. Do korzystania ze Sklepu internetowego AlumWeld konieczne jest urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych oraz poprawne wypełnianie formularzy elektronicznych.
 4. Dokonanie zakupu ani przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.
 5. Oferowane produkty są nowe i pozbawione wad, o ile wyraźnie nie zaznaczono, że jest inaczej.
 6. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od tej zasady są wyraźnie zaznaczone.
 7. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu oraz opisy produktów stanowią informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący zyskują one z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

§3 Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
 2. Zamówienia w Sklepie można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na stronie sklepu.
 3. Do złożenia zamówienia w Sklepie konieczna jest akceptacja Regulaminu.
 4. Podczas składania zamówienia Kupujący jest proszony o podanie danych osobowych potrzebnych do jego realizacji: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 5. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz informuje o przyjęciu Zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, umowa uważana jest za zawartą.

§4 Sposób i termin płatności

 1. W Sklepie można dokonać płatności za pośrednictwem:
  • przelewu tradycyjnego na konto bankowe Sprzedawcy,
  • płatności za pobraniem,
  • zewnętrznego serwisu płatności elektronicznych Cash Bill.
 2. Kupujący jest obowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
 3. Zamówienie jest przekazywane do realizacji z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 4. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

§5 Dostawa

 1. Zamówione produkty są dostarczane na terenie Polski oraz wybranych krajów pod adres wskazany przez Kupującego.
 2. Czas dostawy zamówienia na terenie Polski wynosi 2 dni robocze a poza nim do 21 dni roboczych. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w tym terminie. W przypadku niemożliwości dostawy w wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym poinformowany.
 3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firm:
  • InPost
  • Poczta Polska
 4. Koszty dostawy, które oprócz ceny za towar ponosi Kupujący, są podawane na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się umową sprzedaży.

§6 Odstąpienie do umowy

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
 2. Aby skorzystać z wyżej wymienionego prawa, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedawcę. W tym celu Kupujący może skorzystać z poczty elektronicznej lub tradycyjnej (np. dołączając stosowne oświadczenie do odsyłanego towaru). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy.
 4. Kupujący powinien zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 5. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób przekraczający granicę zwykłego zarządu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego sposobu, jakiego użył Kupujący przy zakupie, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny, nie wiążący się dla niego z żadnymi kosztami, sposób.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§7 Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego towaru Kupujący ma prawo do reklamacji.
 2. Reklamację można zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy. Zaleca się, aby w reklamacja zawierała opis wady, dane Kupującego oraz oczekiwany sposób rozwiązania problemu.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Kupującego uznał za uzasadnione.
 4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres:
  Chemi Hex
  Marcin Piskorz
  Aleja 29 listopada 32B/33
  31-401 Kraków

§8 Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

§9 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Zasady ochrony danych osobowych opisuje nasza [polityka prywatności].

§10 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.alumweld.pl/regulamin-sklepu
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2022.